Projekt PREMD

Projekt „PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju Edukacji Małych Dzieci zostało powołane w 2007 roku, by zapewniać dzieciom możliwie najlepsze warunki rozwojowe i edukacyjne. Ok. 60% członków PREMD to małe organizacje, działające w izolacji, często na terenach wiejskich. W I kwartale 2010 roku Ośrodek Ewaluacji przeprowadził ankietę wśród 20 organizacji pozarządowych będących członkami PREMD-u. Wyniki diagnozy ujawniły cztery obszary problemowe, na które odpowiada Projekt.

Problem:

 • ograniczonych możliwości rozwoju PREMD-u spowodowany niską aktywnością członków
 • ograniczonych możliwości działania PREMD-u w obszarze rzeczniczym spowodowany nieformalnym charakterem Porozumienia
 • deficytu zasobów ludzkich w organizacjach zwłaszcza w zakresie dialogu obywatelskiego
 • postrzegania organizacji pozarządowych jako nieprofesjonalistów, co wpływa na niską jakość współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań publicznych.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez zwiększenie ich zdolności do budowania porozumień, dialogu obywatelskiego oraz współpracy z administracją publiczną.

Cele szczegółowe ukierunkowane są na:

 • rozwój i wzmocnienie PREMD
- wzbogacenie zasobów ludzkich organizacji PREMD przez wyposażenie ich w metody i techniki dialogu obywatelskiego
 • podniesienie jakości działań organizacji PREMD w wyniku opracowania i promocji 3 nowych modeli współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną
 • stworzenie platformy skutecznego działania PREMD przez opracowanie standardów działania, strategii opartej na analizie potrzeb i możliwości organizacji partnerskich, promocję osiągnięć i finalnie przekształcenie ruchu w federację

Grupa docelowa projektu to organizacje pozarządowe. Odbiorcy projektu to również przedstawiciele administracji publicznej i pośrednio uczestnicy lokalnych seminariów i konferencji.

Działania projektowe

21-23 10. 2011 II Walne Zgromadzenie PREMD

PREMD - gościem Henryk Wujec

Gościem był przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP p. Henryk Wujec

Projekt PREMD
Projekt PREMD - praca w grupach

Praca w grupach

Szkolenie 20 – 22 stycznia „JAK WARTO SIĘ KOMUNIKOWAĆ I DLACZEGO OPŁACA SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ”

Cel szkolenia –  zapoznanie uczestników z przykładami skutecznej współpracy i technikami komunikacji szczególnie przydatnymi w prowadzeniu partnerskich działań (negocjacje, moderacja itd.)

Projekt PREMD
Projekt PREMD
Projekt PREMD - praca warsztatowa

praca warsztatowa

Szkolenie 1 – 3 marca 2012 „DIALOG NA RÓWNYCH PRAWACH”

Cel szkolenia –  co tak naprawdę oznacza zasada równości szans i jak ją stosować przygotowując wnioski z funduszy europejskich?

 • na czym polega dialog obywatelski i w jaki sposób można  go wykorzystać do współpracy z mieszkańcami i samorządem terytorialnym na rzecz rozwoju swoich miejscowości?

Szkolenie 31.05 – 1.06.2012 „Fundraising czyli jak pozyskiwać fundusze”

Cel szkolenia – przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do planowania projektów finansowanych ze środków będących w dyspozycji gminy poprzez poznanie zasad planowania
 projektów z uwzględnieniem różnych rodzajów montażu finansowego tworzenia partnerstw z jednostkami samorządu terytorialnego zarządzania przedsięwzięciami podejmowanymi wspólnie przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt PREMD - fundraising
Projekt PREMD - fundraising

1) 19-20.10.2012 III Walne Zgromadzenie PREMD

Program spotkania:

 1. Dyskusja nad projektem i przyjęciem strategii PREMD na lata 2012 – 2015 – podsumowanie wyników konsultacji – wprowadzenie ewentualnych korekt i głosowanie nad przyjęciem strategii i standardów.
 2. Wypracowanie planu działań PREMD.
 3. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem przez PREMD formy federacji.
 4. Ustalenie zasad wyboru organizacji – gospodarzy 4 lokalnych seminariów PREMD w 2013 roku – wspólnie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Dobrcz jesteśmy organizatorami lokalnego seminarium w naszym województwie.
III Walne Zgromadzenie PREMD 2012

2) 5.12.2012 r. Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Otrzymaliśmy zaproszenie na konferencję z udziałem organizacji pozarządowych, odbywającą się w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka. Konferencja odbyła się w Sejmie RP wg następującego planu:

Otwarcie: Marszałek Sejmu RP – Pani Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Dziecka – Pan Marek Michalak

Wprowadzenie: Dr h.c. Thomas Hammarberg, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

Tematyka konferencji – wokół praw dziecka:

 1. Prawo do życia i ochrony zdrowia – Henryka Sokołowska
 2. Prawo do wychowania w rodzinie – Joanna Luberadzka-Gruca
 3. Prawo do godziwych warunków socjalnych – Ewa Kozdrowicz
 4. Prawo do nauki/edukacji – Teresa Ogrodzińska
 5. Prawo do życia bez przemocy – Mirosława Kątna
Kongres Praw Dziecka - sejm 2012

W konferencji uczestniczyły kol. Renata Staniłko i Felicyta Król-Pawelska.

3) 22.03.2013r. – ważna uchwała

W piątek 22 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie członków TMZC, na którym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia deklaracji gotowości przystąpienia do Federacji Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.

18-19.10.2013 – IV Walne Zgromadzenie PREMD

IV Walne Zgromadzenie PREMD 10-2013
IV Walne Zgromadzenie PREMD 10-2013
IV Walne Zgromadzenie PREMD 10-2013

W programie  spotkania m.in.

 • Ewaluacja i uaktualnienia strategii PREMD (uchwalonej na III Walnym Zgromadzeniu)
 • Przedstawienie statutu Federacji PREMD
 • Głosowanie nad przyjęciem statutu Federacji PREMD
 • Wybór władz Federacji PREMD

Plan działań na 2013-2014 można pobrać tutaj: www.premd.org.pl

 

1 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Założycieli Federacji PREMD.
W trakcie obrad omawiano sprawy,  związane z rejestracją Federacji w rejestrze stowarzyszeń, potwierdzenie kwestii prawidłowości powołania Federacji i uczestnictwa poszczególnych członków.
Dokonano również  zmian statutu Federacji w celu realizacji Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 stycznia 2014 r.

17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy wpisał FEREDACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI do KRS pod nr 0000506372.