Author Archive

żywność

Kwalifikowanie osób do otrzymywania żywności

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej informuje, że rozpoczyna kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby / rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:
1.028,00 zł na osobę w rodzinie (514,00 zł x 200%)
1.268,00 zł dla osoby samotnej (634,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności od miesiąca sierpnia 2017r. z POPŻ Podprogram 2017 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie od dnia 17.07.2017r. w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Uwaga!!! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy również są zobowiązane do ponownego przeliczenia i zakwalifikowania.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Zmiana kryterium dochodowego do otrzymywania żywności

W związku ze zmianą wytycznych IZ (MRPiPS) obowiązujących od 01.01.2017r. informujemy, że Pomoc Żywnościowa (w formie paczek lub posiłków) dla osób najbardziej potrzebujących realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016 może być przyznawana dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria POPŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Informujemy również, że od 2017r. do Programu dodano nowe produkty: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę wieprzową oraz pasztet wieprzowy.

Logo programu FEAD

żywność

Żywność – styczeń 2017

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej informuje, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 27.01.2017r. (piątek) w godzinach od 11:00 do 14:00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej).

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Warsztaty praktyczne w ramach POPŻ – podsumowanie za grudzień 2016

Dnia 09 grudnia 2016 r. rozpoczęliśmy kolejny cykl warsztatów w ramach środków towarzyszących POPŻ Podprogram 2016. W grudniu 2016 r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. W warsztatach udział wzięło łącznie 48 osób dorosłych.
Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazywanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.
Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in. znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).
Od początku Podprogramu 2016 do dnia 31.12.2016 r. przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztaty, z których skorzystały 104 uprawnione osoby dorosłe.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Boże Narodzenie 2016 - kartka świąteczna

Boże Narodzenie 2016

Spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom z organizacji, Współpracownikom, Fundatorom, Sponsorom, zaprzyjaźnionym NGO i tym Wszystkim, dla których ważna jest nasza wspólna działalność.

żywność

Kolejny termin – wydawanie żywności w grudniu 2016

Uprzejmie informujemy, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 16 grudnia 2016 r. (piątek) w godzinach od 11.30 do 14.00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej).

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Harmonogram warsztatów praktycznych w ramach POPŻ – grudzień 2016

Uprzejmie informujemy, że kolejne 2 warsztaty finansowane w ramach POPŻ Podprogram 2016 zaplanowaliśmy na miesiąc grudzień 2016r. Obejmować będą program edukacyjny z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia.

Uczestnicy warsztatów będą mogli praktycznie uczestniczyć w zaplanowanych dla nich zajęciach ucząc się oszczędzania, niemarnowania zdrowego odżywiania. Jak zawsze mamy nadzieję na to, że zajęcia przyczynią się do wzrostu samodzielności i samooceny uczestników, poprawy jakości ich życia oraz włączenia i integracji społecznej.

Dodatkowych informacji w sprawie warsztatów udziela Kol. Marta Byniaszewska pod nr telefonu 52 33 47 554. Zapraszamy.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Wydawanie żywności w grudniu 2016

Uprzejmie informujemy, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 01 grudnia 2016 r. (czwartek) w godzinach od 11.30 do 14.00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej).

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Warsztaty praktyczne w ramach POPŻ – podsumowanie za październik 2016

W miesiącu październiku 2016 r. rozpoczęliśmy cykl warsztatów w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016. W pierwszym miesiącu zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty edukacji ekonomicznej. W spotkaniach udział wzięły łącznie 54 osoby dorosłe.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in. zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

  • potrafią nazwać poszczególne pozycje w budżecie domowym, określić ich wysokość, stwierdzić co ma na nie wpływ i odpowiednio zaplanować swoje wydatki uwzględniając stałe przychody;
  • poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym (dzięki pracy w grupie i wymianie doświadczeń).

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność

Wydanie żywności w listopadzie 2016

Uprzejmie informujemy, że kolejny termin wydawania  żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 03 listopada 2016 r. (czwartek) w godzinach od 11.30 do 14.00 (w razie opóźnienia żywność będzie wydawana o 30 min dłużej).
Logo programu FEADProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.