Informacje

Gminne miejsce dla każdego

Grantobiorca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Tytuł operacji: „Gminne miejsce dla każdego” – cykl szkoleń dla instruktorek świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury

Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację cyklu szkoleń dla instruktorek i kandydatów na instruktorki świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury, podnoszącego wiedzę i umiejętności w pokonywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację w społeczności lokalnej, służących wzmacnianiu kapitału społecznego.

Zakres operacji: Projekt „Gminne miejsce dla każdego – cykl szkoleń dla instruktorek świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury” zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności w pokonywaniu barier utrudniających skuteczną komunikację w społeczności lokalnej. W programie szkolenia znajdą się bloki dotyczące komunikacji między dorosłym i dzieckiem, współpracy z rodzicami i komunikacji w społeczności lokalnej (łącznie 65 godzin). Tematyka szkoleń wynika z przeanalizowanych wspólnie potrzeb instruktorek, które muszą organizować czas i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób, dla instruktorek i kandydatów na instruktorki świetlic wiejskich i gminnych ośrodków kultury.
Efekty: Realizacja projektu przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźnika produktu LSR: liczba szkoleń w ramach środków LSR – 1 szt. Odpowiadający wskaźnikowi produktu wskaźnik rezultatu, tj. liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach środków LSR zostanie osiągnięty na poziomie 20 osób (w tym 5 osób z grupy defaworyzowanej).
Wartość dofinansowania: 10.000 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 3/2020/G/PROW/04 zawarta w dniu 16.09.2020 r. w Tucholi zawarta pomiędzy TMZC z Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.