Programy

Kwalifikowanie osób do otrzymywania żywności

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej informuje, że rozpoczyna kwalifikowanie rodzin i osób do otrzymywania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby / rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:
1.028,00 zł na osobę w rodzinie (514,00 zł x 200%)
1.268,00 zł dla osoby samotnej (634,00 zł x 200%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności od miesiąca sierpnia 2017r. z POPŻ Podprogram 2017 zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie od dnia 17.07.2017r. w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.
Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Uwaga!!! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy również są zobowiązane do ponownego przeliczenia i zakwalifikowania.

Logo programu FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.