Regulamin pracy Zarządu TMZC

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Zarząd Towarzystwa zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym TMZC.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes Towarzystwa,
  2. Wiceprezes,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik,
  5. 3-ch Członków.
 3. Prezes Towarzystwa wybierany jest spośród członków Towarzystwa przez Walne Zebranie.
 4. Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz trzej Członkowie Zarządu wybierani są na wniosek Prezesa Towarzystwa i powoływani przez Walne Zebranie, procedura odwoływania jest analogiczna.

Rozdział II

Zadania Zarządu

§ 2

Zarząd realizuje zadania wynikające z postanowień Statutu Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania.

§ 3

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. gospodarowanie mieniem Towarzystwa,
 3. przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
 4. określenie sposobu wykonania uchwał,
 5. prowadzenie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
 6. opracowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 7. przyjmowanie nowych członków do Towarzystwa,
 8. odwoływanie członków Towarzystwa,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania,
 10. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 11. informowanie członków Towarzystwa o podjętych przedsięwzięciach,
 12. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 13. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych,
 14. ustanawianie pełnomocników.

§ 4

 1. Działalność finansowa Zarządu podlega absolutorium.
 2. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest jednoznaczne z jego odwołaniem.

Rozdział III

Tryb pracy Zarządu

§ 5

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w drodze komunikacji elektronicznej.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Towarzystwa bez prawa do głosowania.

§ 6

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Towarzystwa. W przypadku nieobecności Prezesa obradom Zarządu przewodniczy Wiceprezes.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
 3. Protokół powinien zawierać: datę, liczbę porządkową, porządek obrad, listę obecności, stwierdzenie quorum, wyniki głosowania, stwierdzenie podjęcia uchwał, rozporządzeń.
 4. Protokół z posiedzenia Zarządu w formie komunikacji elektronicznej stanowi skopiowana korespondencja, podpisywana przez członków posiedzenia. Uchwały Zarządu powinny zachować wersję formy papierowej podpisywanej przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza.

§ 7

 1. Zarząd podejmuje uchwały oraz wydaje rozporządzenia kolegialnie zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie.
 3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu.
 4. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

Rozdział IV

Prezes Towarzystwa

§ 8

 1. Organizuje i odpowiada za całokształt pracy Towarzystwa.
 2. Organizuje partnerską współpracę z samorządem (gminnym, powiatowym, wojewódzkim) oraz innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami.
 3. Kieruje bieżącymi sprawami Towarzystwa.
 4. Przewodniczy obradom Walnego Zebrania.

Rozdział V

Wiceprezes Towarzystwa

§ 9

 1. Jest współorganizatorem pracy Towarzystwa.
 2. Zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności, lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
 3. W porozumieniu z Prezesem reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 4. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VI

Sekretarz Towarzystwa

§ 10

 1. Nadzoruje i wspiera działalność biura Towarzystwa.
 2. Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącą korespondencją Towarzystwa.
 3. Sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania. Protokoły z posiedzeń Zarządu przedstawiane i zatwierdzane są na kolejnym posiedzeniu.
 4. Organizuje współpracę z przedstawicielami samorządów (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) oraz z innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami.
 5. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 6. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VII

Skarbnik Towarzystwa

§ 11

 1. Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Towarzystwa,
  1. nadzoruje i wspomaga prowadzenie księgowości,
  2. monitoruje zbieranie składek członkowskich,
  3. podpisuje dokumentację finansową oraz umowy wraz z innymi osobami upoważnionymi do składania podpisów,
  4. przygotowuje sprawozdania dotyczące finansów Towarzystwa,
  5. sporządza rachunek wyników oraz bilans roczny,
  6. prowadzi dokumentację sprawozdawczą z właściwymi Urzędami.
 2. Bierze udział w posiedzeniach Zarządu.
 3. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezesa.

Rozdział VIII

Członkowie Zarządu

§ 12

Do Członków Zarządu należy:

 1. Udział w posiedzeniach Zarządu.
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał, rozporządzeń Zarządu i Walnego Zebrania.
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności Towarzystwa.
 4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

Rozdział IX

Zasady podpisywania pism i dokumentów

§ 13

 1. Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych podpisują: Prezes i Skarbnik względnie dwóch innych uprawnionych (stosowną uchwałą Zarządu) Członków Zarządu.
 2. Pozostałe pisma podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział X

Zasady gospodarki finansami Towarzystwa

§ 14

 1. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej i przejrzystej księgowości zgodnej z aktualnym polskim prawem dotyczącym organizacji pozarządowych.
 2. Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd.
 3. Dokumentacja finansowa Towarzystwa powinna znajdować się w biurze TMZC lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd.
 4. Za dokumentację finansową Towarzystwa odpowiada bezpośrednio Skarbnik.
 5. Autor projektu przedstawia Zarządowi założenia wraz z wstępną kalkulacją przedsięwzięcia, uwzględniające koszty koordynatora związane z przygotowaniem i realizacją projektu. Zarząd po zaakceptowaniu określa wysokość środków dla koordynatora oraz warunki realizacji projektu.
 6. Koordynator projektu zobowiązany jest do rozliczenia finansowego w terminie 14 dni od zakończenia realizacji projektu.

§ 15

Po upływie roku kalendarzowego, Zarząd składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie roczne z pracy Zarządu i sprawozdanie finansowe o przychodach i wydatkach Towarzystwa.

Rozdział XI

Przepisy końcowe

§ 16

Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje honorowo, bez pobierania żadnych wynagrodzeń.

§ 17

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2012 r.