Oferta programu e-VITA

Dla samorządu – uzyskanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu projektów finansowanych w ramach przeznaczonych na tego typu działania funduszy strukturalnych z UE,

Dla przedsiębiorców i rolników, organizacji pozarządowych i pracowników urzędu gminy oraz osób indywidualnych (szczególnie młodzieży) – podniesienie umiejętności i poziomu wiedzy na temat możliwości wykorzystania technologii informacyjnych dla pozyskania miejsc pracy, rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw oraz realizacji projektów i działań społecznie użytecznych.

Oferta programu dotycząca bezpośredniego wsparcia merytorycznego i finansowego dla wybranych społeczności obejmuje:

Dotację na budowę lub rozbudowę istniejącej Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (dalej nazywaną NSK). Sieć umożliwi dostarczenie dostępu do Internetu co najmniej kilkunastu instytucjonalnym lub indywidualnym odbiorcom. Fundacja Wspomagania Wsi zapewni również wsparcie doradców- ekspertów FWW – dla ww. inicjatywy. Celem powstania NSK jest szerokie udostępnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców wsi.

Dotację na Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PPD). Celem powstania PPD jest umożliwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców nie posiadających własnych komputerów.

Dotacje na przeprowadzenie projektów związanych z wykorzystaniem Internetu w lokalnym rozwoju. W ramach konkursu, który zostanie przeprowadzony w ramach Programu. Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do społeczności gmin biorących udział w Programie. Nagrodą w konkursie są dotacje na realizację zgłoszonych projektów. Dotacje otrzymać mogą lokalne organizacje lub grupy nieformalne (reprezentowane przez lokalną instytucję lub organizację posiadającą status prawny). Dotacje mogą być wykorzystane na zakup sprzętu, opłacenie kosztów łącza internetowego i pokrycie kosztów osobowych, w tym pracę informatyków przygotowujących strony www. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji zostaną podane w późniejszym terminie w ogłoszeniach konkursowych.

Przygotowanie lub weryfikacja istniejących założeń do strategii informatyzacji gminy/strategii informatyzacji gminy (w oparciu o konsultacje z Gminą, organizacjami i mieszkańcami).

Przygotowanie założeń do strategii informatyzacji/strategii informatyzacji umożliwi systematyczny i zaplanowany rozwój IT na terenie gminy. Będzie też postawą przygotowania wniosku o sfinansowanie działań związanych informatyzacją z funduszów UE.

Wdrożenie narzędzi informatycznych pomocnych w działaniu instytucji gminnych lub organizacji. W ramach programu zostaną przygotowane 1-2 aplikacje (np: system e-sklepu, gminny portal edukacyjny, narzędzia do prowadzenia e-learningu, itp.). Ostateczny wybór zakresu, skali i przeznaczenia aplikacji zostanie dokonany wspólnie przez Partnerstwa uczestniczące w Programie i Fundację Wspomagania Wsi.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu podstawowych i zaawansowanych umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu dla min. 100 mieszkańców (tematyka szkoleń zostanie dostosowana do zgłoszonych przez uczestników potrzeb).

Wsparcie ze strony doradców – ekspertów FWW – w następujących dziedzinach:

  • tworzenia sieci radiowej i Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (w kwestiach organizacyjnych i technicznych),
  • przygotowania projektów związanych z wykorzystaniem Internetu w lokalnym rozwoju,
  • przygotowania wniosku o dotację na budowę infrastruktury teleinformatycznej do funduszów UE (w ramach budżetu na lata 2007 – 2013).