Statut TMZC

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej” (TMZC) zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miejscowość Cekcyn.
 2. Towarzystwo może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. ochrona środowiska,
 2. działalność kulturalna,
 3. wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,
 4. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
 5. poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
 6. upowszechnianie wiedzy o historii Cekcyna i Borów Tucholskich,
 7. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
 8. przeciwdziałanie bezrobociu,
 9. wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 10. działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 11. działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców,
 12. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. działalność wydawnicza,
 14. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
 15. promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
 16. wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 17. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 18. działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet,
 19. wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 20. działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej,
 21. działalność na rzecz rodzin z małymi dziećmi,
 22. działalność na rzecz seniorów,
 23. działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,
 24. działania edukacyjne na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
 2. inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,
 3. inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,
 4. zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,
 5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
 6. zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska,
 7. organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,
 8. inicjowanie projektów wynikających z zadań Towarzystwa i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,
 9. organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
 10. przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),
 11. gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
 12. działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie,
 13. ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych,spotkań autorskich, wycieczek, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Towarzystwa,
 14. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i Towarzystwami regionu,
 15. inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Borach Tucholskich,
 16. inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem,
 17. propagowanie turystycznych walorów regionu,
 18. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
 19. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
 20. współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,
 21. współpraca z przedszkolem gminnym, oddziałami przedszkolnymi i świetlicami wiejskimi w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej gminy,
 22. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów związanych z edukacją w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. rzeczywistych,
 2. wspierających,
 3. uczestników,
 4. honorowych.

§ 9

 1. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu.
 2. Członkiem Towarzystwa może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa pisemną deklarację popartą przez dwóch członków rzeczywistych Towarzystwa.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Towarzystwa,
 2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Towarzystwa zgodnie z przepisami statutu,
 3. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
 4. legitymowania się przynależnością do Towarzystwa.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Towarzystwa, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członkiem uczestnikiem Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna oraz kierownictwa szkoły złoży wniosek do Zarządu Towarzystwa.
 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 15

 1. Członków rzeczywistych Towarzystwa przyjmuje Zarząd Towarzystwa większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów.

§ 16

Członkowie założyciele Towarzystwa z chwilą rejestracji Towarzystwa stają się członkami rzeczywistymi.

§ 17

Członkostwo rzeczywiste Towarzystwa ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji członka,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka,
 5. rozwiązania się Towarzystwa,
 6. z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa, uchwałą Zarządu,
 2. skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,
 3. utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 4. rozwiązania się Towarzystwa.

§ 19

Członek uczestnik traci przynależność do Towarzystwa z takich samych przyczyn jak członek rzeczywisty, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna lub kierownictwa szkoły.

§ 20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
 3. rozwiązania się Towarzystwa.

§ 21

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. wybór Prezesa,
  2. na wniosek Prezesa powołuje się i odwołuje Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu TMZC,
  3. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
  4. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
  5. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
  6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
  8. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
  9. powoływanie władz Towarzystwa,
  10. ustalanie wysokości składek,
  11. podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu
 2. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
  2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 5. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania,
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 8. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
 9. ustanawianie pełnomocników Towarzystwa,
 10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 11. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

Prezydium Zarządu

§ 29

Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu prowadzi działalność w zakresie:

 1. kierowania bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. nadzorowania i wspierania działalności biura Towarzystwa,
 3. opracowywania projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 4. inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień statutu.

§ 30

 1. Decyzje Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Prezydium i podlegają przedstawianiu na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

§ 33

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 34

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 35

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. zapisy, darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. wpływy z loterii i aukcji,
 6. dotacje budżetowe, subwencje,
 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. inne wpływy.

§ 36

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika, względnie dwóch innych uprawnionych członków Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 37

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa,
  2. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 3. Zgodnie z art. 31 KPA Towarzystwo zastrzega sobie prawo do typowania biegłych – rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Towarzystwa.

Cekcyn, 2022-03-25