Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej

Rozdział I

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków.
 2. Przewodniczącego i Sekretarza wybiera spośród siebie Komisja Rewizyjna.
§ 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Sekretarz.

Rozdział II

Zasady kontroli

§ 3

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej i Zarządu TMZC pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową TMZC.

§ 4

Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zadania kontrolne na zlecenie Walnego Zebrania w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Walnego Zebrania TMZC.

§ 5

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
 2. sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

§ 6

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 7

Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.

§ 8

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności TMZC, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dokumentów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

Rozdział III

Tryb kontroli

§ 9

Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja Rewizyjna składająca się, co najmniej z dwóch członków Komisji.

§ 10

 1. Zarząd TMZC obowiązany jest zapewnić warunki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Zarząd TMZC obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
 3. Na żądanie kontrolujących, Zarząd TMZC obowiązany jest udzielić wyjaśnień.

§ 11

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach roboczych w terminie ustalonym z Zarządem TMZC.

Rozdział IV

Protokoły kontroli

§ 12

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący: daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w działalności TMZC oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, datę i miejsce podpisania protokołu, podpisy kontrolującego (kontrolujących).
 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
 3. Protokół kontroli sporządza Sekretarz Komisji Rewizyjnej lub Członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 13
 1. Zarząd TMZC może przedstawić Walnemu Zebraniu uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się na najbliższym Walnym Zebraniu od daty przedstawienia Zarządowi TMZC protokołu pokontrolnego do podpisania.
 3. Uwagi dotyczące wyników kontroli rozpatrywane są przez Komisję Rewizyjną z udziałem Prezesa TMZC lub innego upoważnionego uchwałą członka Zarządu TMZC.

§ 14

Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Prezes Zarządu TMZC.

Rozdział V

Sprawozdania Komisji

§ 15

 1. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu TMZC w terminie do dnia 30 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. liczbę, przedmiot, miejsca, i daty przeprowadzonych kontroli,
  2. ocenę gospodarki finansowej TMZC za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

Rozdział VI

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie ze Statutem TMZC oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia członków Zarządu i członków rzeczywistych TMZC nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
 3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien zawierać wypracowane przez komisję treści opinii, wniosków oraz stanowisk i być podpisany przez Przewodniczącego Komisji, Sekretarza lub protokolanta.

§ 17

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 18

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd TMZC.

Cekcyn, dnia 02 marca 2007 r.