Rok 2013

 1. Działalność kulturalna, działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.

  Projekt: Na gminnych scenach
  Okres realizacji marzec 2013 – wrzesień 2013.
  Koszt całkowity zadania – 6596,50 zł
  Grant Gminy Cekcyn – 4000,00 zł

  Działalność kulturalna, działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Celem zadania było podtrzymanie tradycji zarówno świetlicowych festiwali teatralnych jak i nadjeziornych spotkań misteryjnych z jednoczesnym poszukiwaniem nowych form i środków wyrazu artystycznego i widowiskowego. W dniu 9 maja 2013 odbył się VI Festiwal Teatralny Swietlic Wiejskich Gminy Cekcyn. W tym roku zespoły świetlicowe przygotowały wspólne przedstawienie „Ziemia jest wielką jabłonią”. Spektakl obejrzeli uczestnicy Seminarium PREMD z różnych miejscowości naszego województwa. Nocne Misteria Nadjeziorne po raz drugi odbyły się na scenie amfiteatru. Cieszy aktywny udział i zaanagażowanie mieszkańców z różnych grup wiekowych i środowiskowych, w tym dużej grupy młodzieży.

 2. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej

  Projekt: Świetlicowe grupy edukacyjno-zabawowe dla dzieci w wieku 2-4 lat
  Okres realizacji luty 2013 – listopad 2013.
  Koszt całkowity zadania – 5820,00 zł
  Grant Gminy Cekcyn – 3900,00 zł
  W ramach realizacji projektu przeprowadzono 360 godzin zajęć w 2 grupach edukacyjno-zabawowych w Ostrowie i Nowym Suminie.
  Koordynowaliśmy projekt partnerski Gminy Cekcyn z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego CENTRUM DZIECKA I RODZINY, w ramach którego rozpoczęły prace Grupy Zabawowe w Cekcynie, Brzoziu i Krzywogońcu. Informacje o realizacji programu Centrum Dziecka i Rodziny znajdują się tutaj.
 3. Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

  Koordynacja projektu zakończyliśmy realizację projektu partnerskiego Gminy Cekcyn z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego SENIORZY DLA NAJMŁODSZYCH. Informacje o realizacji znajdziesz na stronie
 4. Poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja, poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu

  Zakończylismy realizację „małego projektu” – Wydanie mini-przewodników po szlakach rowerowych. Publikacja współfinansowana była ze środków unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kwota dofinansowania to 7590,00 zł.
 5. Działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży

  W ramach współpracy ze świetlicami wiejskimi koordynowaliśmy organizację letnich biwaków w obiekcie STAREJ SZKOŁY w Trzebcinach. Biwaki dofinansowane były ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
  PREMD – Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. W piątek 22 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie członków TMZC, na którym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia deklaracji gotowości przystąpienia do Federacji Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci.
  W dniach18-19.10.2013 odbyło się IV Walne Zgromadzenie PREMD, którego obrady dotyczyły:

  • Ewaluacji i uaktualnienia strategii PREMD (uchwalonej na III Walnym Zgromadzeniu)
  • Przedstawienie statutu Federacji PREMD
  • Głosowanie nad przyjęciem statutu Federacji PREMD-Wybór władz Federacji PREMD.