Rok 2015

 1. V JUBILEUSZOWE NOCNE MISTERIA NADJEZIORNE W CEKCYNIE

  W piątek 7 sierpnia 2015 r. o godz. 21.30 w amfiteatrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim. odbyły się XV Nocne Misteria Nadjeziorne „Miłość niejedno ma imię”. Przed spektaklem ok. 21.00 zaprezentowany był wspomnieniowy pokaz slajdów.

  W ramach akcji promocyjnej uwzględniającej nasze XV – lecie wykonane zostały:

  1. tablica przed UG z fotomontażem zdjęć z misteriów
  2. gablota przed antrejką
  3. płyta wspomnieniowa
  4. kartka qsl
  5. artykuły wspomnieniowe w Tygodniku Tucholskim
 2. „ZANIM PÓJDĄ DO PRZEDSZKOLA 2”

  W spotkaniach grupy Ostrowo uczestniczy 10-13 dzieci z rodzicami. Oprócz tej grupy funkcjonują jeszcze Grupy Zabawowe w Wielkich Budziskach (od IX), Cekcynie (do VI) Brzoziu, Ludwichowie i Wysokiej. Dla tych grup organizowane są wspólne spotkania i wyjazdy. W okresie sprawozdawczym odbyły się wyjazdy do Tucholi (Figlopark), Chojnic (basen) oraz wycieczka nad morze (oceanarium, przejażdżka statkiem po zatoce).

  Dla dzieci z grup (ale nie tylko) organizowane były również miejsca zabaw na festynach wiejskich.

  Głowne źródło finansowania zajęć to środki Fundacji Komeńskiego.

 3. …NASZA ŚWIETLICA – NASZE MIEJSCE…

  1. VIII Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn. Premiera spektaklu odbyła się 15.10.2015r. w świetlicy wiejskiej w Brzoziu w trakcie spotkania w naszej gminie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W sobotę 17.10.2015r. o godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się przedstawienie, dedykowane kolejny rok obecnym i byłym pracownikom gminnych placówek pocztowych.
  2. Przygotowana jest dokumentacja fotograficzna pomników przyrody do umieszczenia na portalu turystycznym gminy.- dalsze prace koordynuje kol. Dorota Tomczyk.
  3. Prace wykonane w czasie warsztatów plastycznych prezentowane były na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury, towarzyszącej podsumowaniu projektu „Strofy z szuflady” – współpraca z Nieformalną Grupą Seniorów RAZEM

  W warsztatach plastycznych uczestniczyło 165 osób

  W wieczorkach poetyckich uczestniczyło 102 osoby

 4. „STROFY Z SZUFLADY”

  Projekt Nieformalnej Grupy Seniorów RAZEM „Strofy z szuflady” dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Inicjuj z FIO”. Celem głównym projektu było zebranie wierszy mieszkańców gminy, wykonanie ilustracji i wydanie tomiku wierszy.

  • Odbyło się 10 warsztatów plastycznych w 4 świetlicach wiejskich oraz w Pracowni Plastycznej GOK w Cekcynie – uczestnicy wykonali 92 ilustracje do wybranych utworów poetyckich naszych mieszkańców.
  • Wykonano dokumentację zdjęciową prac plastycznych i przesłano do wydawcy wraz z wierszami;
  • Przygotowana została wystawa prac plastycznych w dużej sali GOK, która cieszyła się dużą popularnością. Oglądali ją zarówno mieszkańcy jak i turyści naszej gminy. Prace podziwiane były też przez gości m.in. uczestników spotkanie Ogólnopolskiej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Naszym projektem jak i działaniami seniorów w naszej gminie zainteresowała się również TV Bydgoszcz, umieszczając w programie „Mamy to” informację o projekcie i migawki z wystawy.
  • W celu popularyzacji twórczości poetyckiej mieszkańców naszej gminy zorganizowani 6 wieczorków poetyckich w świetlicach wiejskich i GOK Wydany został tomik wierszy. Część egzemplarzy otrzymali autorzy prac plastycznych oraz uczestnicy wieczorków poetyckich. Część egzemplarzy rozprowadzana była wśród mieszkańców i turystów w nadjeziornej Galerii Produktu Lokalnego i Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.

  Zebrane opinie autorów, uwagi odbiorców oraz prace plastyczne wykorzystane zostały do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Strofy z szuflady 2”

 5. „POZNAJ CIEKAWE ZAKĄTKI GMINY CEKCYN”

  Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekcynie zrealizowało projekt pn.: „Poznaj ciekawe zakątki gminy Cekcyn”. Projekt był dofinansowany ze środków Województwa Kujawko – Pomorskiego. Jego realizacja polegała na promocji terenu, atrakcji Gminy Cekcyn, organizacji dwudniowej wizyty studyjnej dla zainteresowanych osób z terenu województwa i nie tylko (24-25 kwietnia 2015) Kwota dofinansowania – 1500 zł.

 6. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ CENTRUM DZIECKA I RODZINY

  Rok 2015 był ostatnim rokiem (2013 – 2015) realizacji projektu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego i szwedzkiej fundacji WORLD CHILDHOOD FOUNDATION, w ramach którego powstało w naszej gminie Centrum Dziecka i Rodziny.

  Centrum nie jest jako takie nową instytucją, jego działania bazują na już funkcjonujących instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Głównym działaniem projektowym jest powstanie w naszej gminie Grup Zabawowych – cyklicznych spotkań małych dzieci i ich rodziców pod kierunkiem animatorek.

  Działania towarzyszące to spotkania ze specjalistami (głownie logopeda), pikniki, plenerowe spotkania integracyjne, kiermasze odzieży i zabawek, letnie „kąciki malucha”, wycieczki, cykle spotkań w bibliotece wykorzystaniem „worków” edukacyjnych i inne w zależności od pomysłów i potrzeb.

  Zespół CDiR tworzą przedstawiciele Przedszkola Gminnego, świetlic wiejskich, Biblioteki Gminnej i filii, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, organizacji pozarządowych. Projekt koordynowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

  Wśród ubiegłorocznych działań m.in.

  • Wycieczka nad morze – Dzieci z Grup Zabawowych wraz z rodzicami wyjechały w dniu 3 lipca na długo oczekiwaną wycieczkę nad morze. Zwiedziły Oceanarium i popłynęły w rejs po zatoce.
  • Akcje letnie – W okresie wakacji letnich wspólnie z Centrum Dziecka i Rodziny zorganizowane były kąciki malucha i zabawy dla dzieci na festynach wiejskich.
 7. KOORDYNACJA BIWAKÓW ŚWIETLICOWYCH W STAREJ SZKOLE

  W lipcu 2015r. w Starej Szkole w Trzebcinach odbywały się biwaki świetlicowe. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież ze świetlic w Ostrowie, Zielonce, Brzoziu, Wielkich Budziskach, Nowym Suminie. I Zalesiu. W 4 turnusach uczestniczyło łącznie 73 osoby (62 + 11 opiekunów). Dofinansowanie – GKRPAiPN

 8. PIKNIK TMZC W TRZEBCINACH

  30 maja 2015 odbył się piknik TMZC w „Starej Szkole” w Trzebcinach

 9. SPOTKANIE W MARÓZIE

  W dniach 21-23 maja 2015r. odbyło się 14 spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich MARÓZ 2015. Hasło tegorocznego spotkania „ORGANIZACJA

  Główne tematy:

  • Jak dbać o jakość, stabilność i ciągłość organizacji w zwykłych codziennych działaniach?
  • Jak wzmacniać jej autonomię w świecie zewnętrznych funduszy, programów i strategii?
  • Na co można realnie wpłynąć w najbliższym otoczeniu, tak by ludziom żyło się lepiej?
  • Spotkanie podzielone było na tzw. koszyki tematyczne:

   • Co poza dotacjami?
   • Niezwykły potencjał wspólnej zabawy
   • Poza moim podwórkiem
   • Nasz fundusz sołecki

   Odbywały się również warsztaty, prezentujące dobre praktyki organizacji. Jednym z nich był prowadzony przez członkinie TMZC (Felicyta Król-Pawelska, Mirka Łepek) warsztat „Nocne Misteria Nadjeziorne – impreza, która od 15 lat łączy pokolenia, jednoczy, integruje”, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

 10. FEAD – Sprawozdanie z realizacji POPŻ Podprogram 2015

  Od połowy maja 2015r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cekcynie przystąpiło do realizacji programu FEAD. W celu przystąpienia do programu TMZC musiało spełnić szereg następujących wymogów:

  1. posiadać zaplecze administracyjne, zapewniające właściwą obsługę realizacji operacji dystrybucji w Podprogramie 2015 – Towarzystwu udostępnia się nieodpłatnie biuro w budynku Urzędu Gminy z dostępem do telefonu, Internetu, faxu, komputera z możliwością drukowania dokumentów. Na potrzeby programu prowadzona była oddzielna ewidencja księgowa i magazynowa, co pozwoliło na sporządzanie sprawozdawczości. Dokumentacja była prowadzona w formie papierowej i elektronicznej,
  2. posiadać pomieszczenia magazynowe umożliwiające realizację dystrybucji żywności do osób najbardziej potrzebujących zgodnie z zapisami wytycznych na Podprogram 2015 – Towarzystw korzystało z magazynu będącego własnością Urzędu Gminy w Cekcynie, który został przekazany w bezpłatne użytkowanie (umowa użyczenia z dnia 02.01.2015r.). Magazyn spełnia warunki sanitarne niezbędne do przechowywania żywności. Budynek, w którym mieści się magazyn jest ubezpieczony. Magazyn jest wyposażony w 2 lodówki,
  3. posiadać kadrę wykwalifikowaną, doświadczoną w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub w zarządzaniu lub w realizacji działań związanych z dystrybucją żywności,
  4. posiadać zdolności administracyjne do realizacji działań na rzecz włączenia społecznego i plan realizacji.
  1. Sposób dystrybucji artykułów spożywczych oraz prowadzenia działań towarzyszących
   Dystrybucja żywności odbywała się w formie paczek żywnościowych, przekazywanych beneficjentom. Po raz pierwszy uczestnicy o terminie odbioru paczki informowani byli telefonicznie albo przez platformę sisms, a następnie przy odbiorze ustalony był kolejny termin odbioru żywności.
   W ramach współpracy z GOPS Cekcyn przeprowadzona została kwalifikacja osób i rodzin do wsparcia w formie żywności. Pracownicy socjalni GOPS zweryfikowali rodziny pod względem dochodowym, a następnie wystawili stosowne skierowania do otrzymywania żywności. GOPS także współpracował w ramach pracy socjalnej w zakresie innych działań realizowanych przez Towarzystwo, a skierowanych do rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   Prócz wsparcia żywnościowego Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej realizowało cykliczne działania towarzyszące, propagujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, profilaktykę w zakresie uzależnień, objęcie rodzin zagrożonych wykluczeniem działaniami Centrum Dziecka i Rodziny (spotkania i warsztaty dla rodziców w zakresie zagadnień wychowawczych, dotyczących życia codziennego dzieci m.in. zdrowe żywienie, kreatywne spędzanie czasu wolnego wspólnie z dzieckiem,), poradnictwo specjalistyczne w zależności od potrzeb, np. logopeda, pediatra, psycholog, pedagog itp.
   Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych realizowanych przez bank Żywności w Chojnicach dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego żywienia oraz warsztaty kulinarne. W warsztatach edukacyjnych wzięła udział grupa 93 osób, natomiast w warsztatach zdrowego żywienia grupa 40 osób.
  2. Informacje na temat ilości wydanej żywności
   W ramach programu przekazano 500 mieszkańcom gminy zakwalifikowanym do projektu na podstawie skierowań wystawionych przez GOPS paczki żywnościowe, w skład której wchodziły takie produkty jak: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. – na łączną kwotę 72.072,62 zł (8 dostaw – 23 tony żywności). Z pomocy skorzystało 146 rodzin.
   W celu realizacji programu zawarto 3 umowy wolontariackie z osobami, które pomagały przy dystrybucji żywności.
 11. NADZWYCZAJNE WALNE

  W dniu 6 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TMZC w sprawie przystąpienia do utworzenia stowarzyszenia „Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Podjęto stosowną uchwałę.