GCDiR

Teraz Gminne Centrum Dziecka i Rodziny!

30.01. 2016 r. odbyło się spotkanie zespołu CDiR. Po zakończeniu finansowania z projektu FRD Rada Gminy pomyślnie odniosła się do naszego wniosku i zatwierdziła w budżecie gminy środki na finansowanie dalszych działań.

Gminne Centrum Dziecka i Rodziny

Kończy się projekt Centrum Dziecka i Rodziny

Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji  projektu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego i szwedzkiej fundacji WORLD CHILDHOOD FOUNDATION, w ramach którego powstało w naszej gminie Centrum Dziecka i Rodziny.
Centrum nie jest jako takie nową instytucją, jego działania bazują na już funkcjonujących instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.
Głównym działaniem projektowym jest powstanie w naszej gminie Grup Zabawowych – cyklicznych spotkań małych dzieci i ich rodziców pod kierunkiem animatorek.

Centrum Dziecka i Rodziny

Działania towarzyszące to spotkania ze specjalistami (głownie logopeda), pikniki, plenerowe spotkania integracyjne, kiermasze odzieży i zabawek, letnie „kąciki malucha”, wycieczki, cykle spotkań w bibliotece  wykorzystaniem „worków” edukacyjnych i inne w zależności od pomysłów i potrzeb.
Zespół CDiR tworzą przedstawiciele Przedszkola Gminnego, świetlic wiejskich, Biblioteki Gminnej i filii, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, organizacji pozarządowych.
Bieżące informacje o działaniach Centrum zamieszczane są na stronie www.cekcyn.pl w zakładce gmina/projekty partnerskie z Fundacją Komeńskiego.
Projekt koordynuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.
Projekt realizowany był w latach 2013 – 2015.
O dalszym funkcjonowaniu Centrum informować będziemy na bieżąco.