granty

logo TMZC

„Sołecki eko-tryptyk na trudny czas”

Otrzymaliśmy grant Gminy Cekcyn na realizację projektu „Sołecki eko-tryptyk na trudny czas”

Tytułowy program jest blokiem działań proekologicznych, skierowanych do mieszkańców gminy.
W założeniu autorów składa się z trzech części:

1. Kontynuacja programów amatorskiej grupy teatralnej ze świetlic wiejskich ze zmianą formuły z festiwalu na coroczny spektakl świetlicowy, prezentowany na Dzień Ziemi.
2. Działania proekologiczne, zmierzające do poprawy estetyki otoczenia w sołectwach.
3. Blok zabaw , konkursów i elementów edukacji ekologicznej w trakcie Dni Gminy Cekcyn.

Ze względu na restrykcje, związane ze stanem pandemii nie było możliwe przeprowadzenie II edycji programu. Pod dużym znakiem zapytania stoi możliwość realizacji zakładanej formy w roku bieżącym.

Dlatego w celu zabezpieczenia działań proekologicznych w świetlicach proponujemy wersję alternatywną programu:

I. Sołeckie życzenia dla Ziemi (zamiast spektaklu na Dzień Ziemi)
Świetlice przygotują e-pocztówki, zawierające życzenia dla Ziemi od naszych sołectw. Pocztówki zamieścimy na stronach www Gminy, TMZC oraz na facebooku gminy
2. Przedstawienie o tematyce ochrony zwierząt, prezentowane w czasie Dni Gminy.
jeżeli nie będzie sprzyjających warunków, to w poszczególnych świetlicach wykonane zostaną zdjęcia fragmentów (scen ) przedstawienia i wykonany zostanie foto-komiks , rozprowadzony w sołectwach gminy.
3.Konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy w 3 kategoriach wiekowych (10-14, 15-18, powyżej 18). Tematyka konkursu dotyczyć będzie racjonalnego wykorzystania
i ochrony zasobów przyrodniczych naszej gminy.

Dostaliśmy grant z Fundacji Orlen Dar Serca ” Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wraz ze swoim Fundatorem PKN ORLEN
ogłosiła konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych – „Moje miejsce na Ziemi”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej zgłosiło do konkursu projekt „Pora na marzenia seniora” – mobilny pakiet międzyświetlicowych działań dla seniorów.
Został on przygotowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz świetlicami wiejskimi naszej gminy.
Celem projektu jest opracowanie mobilnego pakietu działań dla seniorów we współpracy międzypokoleniowej w świetlicach wiejskich gminy Cekcyn.
Projekt obejmuje:
– spotkania ze specjalistami w zakresie ochrony zdrowia
– seanse filmowe w świetlicy wiejskiej, skierowane zarówno dla starszych jak
i młodzieży
– organizację wycieczki tematycznej oraz wyjazdów do ciekawych miejsc w gminie
i powiecie
Miejscem realizacji działań będą świetlice wiejskie, wybrane pod kątem możliwości dojścia lub dojazdu indywidualnego uczestników z sąsiednich sołectw
Projekt został wyłoniony do otrzymania grantu na jego realizację.
Darczyńca przekaże na rzecz TMZC darowiznę pieniężną w wysokości 7 500 zł.
Projekt rozpoczyna się 03.12.2018, a kończy 03.06.2019.