Programy

Rozpoczynamy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa podprogram 2016

W kwietniu 2016 r. zakończyliśmy realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w bieżącym roku rozpocznie się w miesiącu sierpniu.

Realizacji działań w Podprogramie 2016 w gminie Cekcyn podjęliśmy się ponownie jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 771 zł na osobę w rodzinie, 951 zł na osobę samotną.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2016 proszone są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie od dnia 04.07.2016 r. w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Koniecznie trzeba dostarczyć zaświadczenia o dochodzie za miesiąc poprzedzający.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Logo programu FEAD